एक से मान्यता प्राप्त एनएबीएल परीक्षण और अंशांकन प्रयोगशाला.
नेविगेशन
 
 
 
 
 
Yl Y ce YÖt Yf{uUrzxuNl fuU yà;do; rJMg-Jô;w fuU Guºt...
htmtgrlfU ŒCtd
htmtgrlfU vheGK
  "t;w ytih rb¶ "t;w g:t ôxeÖt, ;tâct, yÖtbqrlgb, xel, séfU, rzxhsuàxm, "t;w fUe vh;, mebuàx sÖt, ;ustc, mtuzt YN, hkd, "t;w fUe vh;, mebüx, sÖteg ;ustc >
 
 
stâa fUe yàgtàg mwrJ"tytü fUe WvÖtç";t...
htmtgrlfU stâa
  se YÖt me fuU Åtht siJ hmtgltü fUt gtràºtfU võr; mu rJëÖtuMK, mqÌb hmtgltü, ytKrJfU NtuMfU Rôvu¢x[tu VUtuxtubexh (YxturbfU Ycstuh¢ml Rôvu¢x[tu VUtuxtubexh) Åtht Ftuse rJëÖtuMK fUhlt, sull ytfoUÖtiöv Åtht hkdtü fuU GhK ytih v¢fuU ntulu fUt rJëÖtuMK, sÖt ytih yvrNíx, fUtX fuU WÀvt=, Öttin ytih yÖttin "t;wytü fUt rJëÖtuMK, bÆgJ;eo ytih ;igth htmtgrlfU WÀvt=tü, JtuÖgwb Jugmo, vtleg ytih rblhÖt sÖt, dÖtl - rcà=w ytih dÖtl ŒJtn mqafU mrn; Rbth;e mtbtl, ytih Œmkôf]U; Ft‘-WÀvt= fUe stâa >
 
 
 
 
कॉपीराइट © एमएसएमई-परीक्षण केंद्र, कोलकाता. सभी अधिकार सुरक्षित.