एक से मान्यता प्राप्त एनएबीएल परीक्षण और अंशांकन प्रयोगशाला.
नेविगेशन
 
 
 
 
 
nbthu rJMg bü...

mqÌb, ÖtDw ;:t bÆgb - W‘b bkºttÖtg, (Yb Ym Yb Ro) - stâa fuUà={, mqÌb, ÖtDw ;:t bÆgb - W‘b bkºttÖtg (Yb Ym Yb Ro) - stâa fuUà={, fUtuÖtfUt;t, stu Cth; mhfUth fuU Yb Ym Yb Ro bkºttÖtg fuU y"el fUtgoh; ni, mlT 1974 mu =uN fuU vqJeog ytih Wúth-vqJeog Ctd bü rô:; Yb Ym Yb Rs fUtu ;:t stâa Ysürmgtü fUtu yvle rJrCàl ŒgtudNtÖttytü g:t - htmtgrlfU, rJ‘w;eg, gtkrºtfU, yrJltNfUthe stâa mrn; "t;w Ntu"ltdthtü RÀgtr= fuU btÆgb mu, stâa ytih furÖtc{uNl fUe muJtYâ WvÖtç" fUht;t hnt ni >

gn fuUà={ luNlÖt Yf{uUrzxuNl ctuzo fuU yà;do; stâa ytih fuUrÖtc{uNl fUe YfU rJëJô;/ŒbtrKfU ŒgtudNtÖtt ni, rsmlu yà;htoíx[eg btl=ãz ytRo Ym ytu / ytRo Ro me 17025 fUe dwKJútt ŒKtÖte fUtu yvltgt ni ytih gn YfU dJo fUe ct; ni rfU Rm fuUà={ fUe stâa ytih fuUrÖtc{uNl fUe rhvtuxtuo fUtu rJëJô;h vh ôJef]U; rfUgt st;t ni > Yumt RàxhluNlÖt Ötuctuhuxhe Yf{uUrzxuNl fUtuytuvhuNl (ytRo YÖt Y me) ;:t YrNgt vurmVUefU Ötuctuhuxhe Yf{uUrzxuNl fUtuytuvhuNl (Yve YÖt Y me) ytih Yl Y Je YÖt fuU bÆg vthôvrhfU btàg;t fUhth (Yb yth Y) fUe Jsn mu ni > Yb Y Yb Ro Ym fuU yÖttJt nbthu fwUA rlgrb; d{tnfU ytih Ce ni g:t ce. ytRo. Ym., yth ze Ym ytu, yth ytRo xe Ro Ym, me ve zçÖtq ze, Yl xe ve me, vrëab ckdtÖt ôxux RÖtu¢x[ermxe ctuzo, dtzuol hea rNv rcÖzmo YJk Rkserlghm rÖt0, Yàz[eJgqÖt, Y¢mtRoz cixhe > stâa ytih fuUrÖtc{uNl fuU yÖttJt gn fuUà={ W‘rtbgtü > yti‘turdfU - fUrbogtuk fUtu stâa ytih fuUrÖtc{uNl fUt ŒrNGK =ulu fuU rÖtY yÖvfUtrÖtfU ytih =eDofUtrÖtfU Œtud{tbtü fUt ytgtusl Ce fUh;t ni >

 
 
 
 
 
कॉपीराइट © एमएसएमई-परीक्षण केंद्र, कोलकाता. सभी अधिकार सुरक्षित.